Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou Mgr. Daniela Čeplíková, so sídlom Krušovská 1645, 95501 Topoľčany IČO: 47731702, DIČ: 1081082178, zapísanou v ŽR OÚ Topoľčany, č. ŽR: 470 - 17760, na strane druhej.

 

1. DEFINÍCIE POJMOV, ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Mgr. Daniela Čeplíková – Organizátor podujatí
Spoločnosť Mgr. Daniela Čeplíková je organizátorom podujatí a zabezpečuje predaj vstupeniek na tieto podujatia a to prostredníctvom vlastného predajného e-shopu na webovej stránke www.inner-winner.sk. Kontakty a bankové údaje organizátora sa nachádzajú na webovej stránke www.inner-winner.sk v časti “kontakt”
1.2. Podujatie
Podujatie je verejná prednáška, seminár, workshop, festival alebo spoločenská akcia vzdelávacieho výchovného alebo networkingového charakteru konané na území SR, na ktoré sa prostredníctvom e-shopu predávajú vstupenky, a ktoré organizuje organizátor. Jednotlivé podujatia predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.
Aktuálny zoznam Podujatí je uverejnený na internetovej stránke www.inner-winner.sk. 
1.3. Vstupenka
Vstupenka je potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi za jednorazový poplatok (spravidla jednorazový) vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenku nie je možné vrátiť do predaja, vymeniť alebo svojvoľne vytlačiť jej duplikát. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je trestné. Spravidla sa vstupenkou na podujatie rozumie faktúra o úhrade, čiže je potrebné jej predloženie pri vstupe na podujatie, ak nie je v pokynoch k jednodlivým podujatiam uvedené inak. Ak kupuje zákazník viac vstupeniek na jedno podujatie súčasne, uvedie mená účastníkov podujatia pri kúpe vstupeniek do formulára. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke www.inner-winner.sk.
1.4. Majiteľ vstupenky
Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.inner-winner.sk. Odporúčame, aby Majiteľ vstupenky mal aj registráciu na www.inner-winner.sk. Majiteľ vstupenky dáva bez akýchkoľvek nárokov organizátorovi súhlas na zhotovenie a zverejnenie akejkoľvek formy záznamu (podobizne, obrazovej snímky, obrazového a zvukového záznamu), zhotoveného primeraným spôsobom na podujatí alebo v súvislosti s ním na umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo.
 

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Spôsob objednania tovaru

Odoslaním objednávkového formulára máte rezervovaný počet objednaných vstupeniek. Do 24 hodín po objednávke Vám pošleme potvrdzujúci email s faktúrou za Vaše vstupenky. V prípade kúpy viacerých  vstupeniek na jedno podujatie súčasne, uvedie majiteľ vstupenky mená účastníkov podujatia pri kúpe vstupeniek do formulára. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky, ktoré sú rozporuplné, prípadne neúplné, alebo neobsahujú správne kontaktné údaje, i bez odpovede zákazníkovi.

2.2. Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

2.2.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. vstupenky na podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. festivaly a pod.).
2.2.2. Majiteľ vstupenky je oprávnený využívať služby ponúkané na podujatiach. Majiteľ vstupenky sa kúpou a využitím vstupenky stáva zmluvným partnerom organizátora daného podujatia.

2.2.3. Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej ihneď po úhrade ceny vstupenky a jej obdržaní a vytlačení vlastnou tlačou  a prípadné vady bezodkladne reklamovať podľa bodu 5. týchto všeobecných obchodných podmienok.

2.2.4. Majiteľ vstupenky je povinný si vstupenku starostlivo uschovať ako daňový doklad.

2.2.5.Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s  pokynmi organizátora v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

2.3. Rozsah služieb, zmena rozsahu služieb, storno

2.3.1.  K obmedzeniu ponuky služieb a ich využitia môže dôjsť vplyvom nepriaznivej poveternostnej situácie, v dôsledku okolností súvisiacich s ročným obdobím, zdravotným stavom účinkujúcich a pod. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu podujatia. V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením ponúkaného podujatia vopred, je organizátor povinný prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke www.inner-winner.sk  informovať majiteľov vstupeniek o zmene, zrušení, náhradnom termíne podujatia, prípadne o mieste a čase vracania vstupného. Majiteľ vstupenky nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny vstupenky, ak sa podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín podujatia, a rovnako nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

2.3.2. Pri Zmene v podujatí – znížení rozsahu poskytovaných služieb, ak organizátor neurčí inak, sa finančné prostriedky predstavujúce časť ceny vstupenky alebo cenu vstupenky, a to v rozsahu určenom organizátorom, vracajú do 3 pracovných dní po uskutočnení podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia časti vstupného určí organizátor a oznámi majiteľom vstupeniek prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke www.inner-winner.sk.

2.3.3. Pri Zrušení podujatia sa finančné prostriedky predstavujúce cenu vstupenky vracajú bez zbytočného odkladu po zverejnení oznámenia o zrušení podujatia organizátorom. Nárok na vrátenie vstupného sú majitelia vstupeniek oprávnení uplatniť si najneskôr v lehote do 3 rokov od plánovaného uskutočnenia podujatia. Miesto, čas a spôsob vrátenia vstupného určí organizátor a oznámi majiteľom vstupeniek prostredníctvom e-mailu alebo na webovej stránke www.inner-winner.sk

2.3.4. V prípade zakúpenia Vstupenky nie je možné od zmluvy s organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, a to ani v prípade, že došlo k zakúpeniu vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.inner-winner.sk, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu vstupenky na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, t.j. organizátor, zaväzuje poskytnúť majiteľovi vstupenky službu na voľný čas, t.j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote konania podujatia. Organizátor nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej vstupenky na podujatie, ktoré sa bude konať. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného majiteľom vstupenky za nevyužitú vstupenku.

2.3.5.Vstupenky sú prenosné na ďalšie osoby. V prípade, ak sa podujatia zúčastní iná osoba/osoby, než uviedol majiteľ vstupenky v objednávkom formulári, nahlási majiteľ vstupenky túto zmenu a mená nových účastníkov podujatia písomne e-mailom na: daniela.ceplikova@inner-winner.sk najneskôr 2 dni pred konaním podujatia. Uvedené pravidlo a postup sú platné, ak organizátor neurčí pre jednotlivé podujatia inak.  

 

3. PLATBA

3.1. Spôsob platby  

Záujemca môže zaplatiť vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.inner-winner.sk nasledovnými spôsobmi:

a) Platobnou bránou prostredníctvom siete internet systémom TrustPay (Okamžité bankové prevody:
Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, VÚB banka, ČSOB, UniCredit Bank, VOLKSBANK, OTP banka, Poštová banka, Prima banka, mBank, ZUNO).

b) Kreditnými a platobnými kartami VISA, MASTERCARD a MAESTRO. Je možné použiť karty vydané rôznymi bankovými inštitúciami.

c) Prevodom prostredníctvom banky, v ktorej máte vedený účet a jej logo sa nachádza na internetovej stránke, na ktorej dokončujete rezerváciu vstupenky.

V prípadoch platby podľa bodu a) a b) budú finančné prostriedky predstavujúce cenu rezervovaných vstupeniek stiahnuté z účtu objednávateľa ihneď po potvrdení úhrady.

3.2. Potvrdenie o platbe

Do 24 hodín po objednávke zašle organizátor majiteľovi vstupenky potvrdzujúci email s faktúrou za vstupenky. Ak by sa tak nestalo, kontaktujte prosím organizátora e-mailom na: daniela.ceplikova@inner-winner.sk.

3.3. Poplatky za platbu

Poplatky za platbu v SR sú hradené takto:
a) poplatok za platbu na účet organizátora hradí zákazník
b) poplatok za platbu z účtu organizátora v prípade storno poplatku hradí organizátor
c) poplatky za prípadné doplatky nesie tá strana, ktorá doplatok zapríčinila (majiteľ vstupenky alebo organizátor)
Platby zo zahraničia a do zahraničia vznikajú vo výnimočných prípadoch a  poplatky hradí vždy zákazník.

 

3. DODACIE PODMIENKY

Prevzatie vstupenky je možné iba osobne, priamo pri vstupe na podujatie. Majiteľa vstupenky a osôb uvedených v objednávkovom formulári oprávňuje k vstupu na podujatie vytlačená faktúra. V prípade, že sa chce podujatia zúčastniť iná osoba/osoby, než sú uvedené vo faktúre (osoby, ktoré uviedol majiteľ vstupenky v objednávkovom formulári), musel túto zmenu majiteľ vstupenky oznámiť organizátorovi písomne  e-mailom na: daniela.ceplikova@inner-winner.sk najneskôr 2 dni pred konaním podujatia. Odporúča sa mať so sebou vytlačný tento e-mail s novým zoznamom účastníkov podujatia.

Uvedené pravidlá a postup sú platné, ak organizátor neurčí pre jednotlivé podujatia inak.  

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Práva a povinnosti predávajúceho

Spoločnosť Mgr. Daniela Čeplíková sa zaväzuje bezodkladne informovať majiteľov vstupeniek prostredníctvom internetovej stránky www.inner-winner.sk alebo e-mailom o všetkých vopred známych zmenách, ktoré sa pri jednotlivých podujatiach vyskytli. Spoločnosť Mgr. Daniela Čeplíková nenesie zodpovednosť za nevyužitie vstupenky na podujatie, za neskontrolovanie vstupeniek majiteľom vstupenky, za zmenu alebo zrušenie podujatia v prípade, ak oznámila majiteľovi vstupenky e-mailom alebo prostredníctvom webovej stránky www.inner-winner.sk zmeny a  spôsob vrátenia zaplateného vstupného v zmysle bodu 2.3. týchto všeobecných obchodných podmienok. Taktiež nenesie zodpovednosť za neumožnenie vstupu na podujatie osobám, ktoré menovite neuviedol  majiteľ vstupenky v objednávkom formulári, prípadne ak nenahlásil zmenu účastníkov písomne v zmysle bodu 2.3.5. týchto všeobecných obchodných podmienok.

4.2. Práva a povinnosti kupujúceho

Majiteľ vstupenky sa zaväzuje zaplatiť za rezervované vstupenky dojednanú cenu v plnej výške a uviesť všetky organizátorom požadované údaje úplne a pravdivo.
 

5. REKLAMÁCIE

5.1. Spôsob vybavenia reklamácie a vrátenia peňazí

5.1.1. V prípade, ak zakúpená vstupenka obsahuje vady (t.j. obsahuje chybné údaje, je vystavená na iné ako majiteľom vstupenky rezervované podujatie a pod.), je majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti Mgr. Daniela Čeplíková reklamovať, a to zaslaním e-mailovej správy na adresu daniela.ceplikova@inner–winner.sk

5.1.2. V prípade reklamácie vád vstupenky prostredníctvom e-mailu organizátor v lehote do 3 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle majiteľovi vstupenky rovnakou formou vyjadrenie k reklamácii a v závislosti od termínu podujatia navrhne majiteľovi vstupenky spôsob odstránenia vád vstupenky, umožní majiteľovi vstupenky vytlačiť si novú vstupenku. Reklamácia vád nebude uznaná po uskutočnení podujatia, prípadne po jeho zrušení.

5.1.3. V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia je majiteľ vstupenky povinný informovať sa o spôsobe, mieste a čase vrátenia vstupného na e-mailovej adrese daniela.ceplikova@inner-winner.sk, alebo na webovej stránke www.inner-winner.sk. K žiadosti o vrátenie peňazí, je potrebné vždy doložiť relevantný doklad o tejto úhrade na účet organizátora. V prípade zmeny podujatia sa postupuje podľa bodu 2.3.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a v prípade zrušenia podujatia sa postupuje podľa bodu 2.3.3. týchto všeobecných obchodných podmienok.

5.1.4. Vrátenie relevantnej sumy prebieha spravidla bezhotovostne, na účet, ktorý majiteľ vstupenky uvedie v reklamácii.   

5.1.5. V prípade zrušenia/zmeny podujatia nemá majiteľ vstupenky nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.)

5.1.6. Za predmet reklamácie nemôže byť považovaný darček vo forme predmetu alebo služby, ktorý obdržal majiteľ vstupenky zdarma k zakúpenej vstupenke.

5.2. Záruka

Predmetom kúpy sú vstupenky na podujatia, ktoré predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote. Na tento typ služby sa nevzťahuje záruka.

V prípade vybraných podujatí a za špecifických podmienok uvedených pri kúpe vstupenky na takéto podujatie, môže organizátor poskytnúť možnosť vrátenia peňazí aj po skončení podujatia. V takom prípade ide o jeho dobrú vôľu a rozhodnutie, ku ktorému ho nijak nezaväzujú právne predpisy. V tomto prípade nie je vrátenie peňazí právne nárokovateľné.
 

6. OCHRANA DÁT, OSOBNÝCH ÚDAJOV    

6.1. Spoločnosť Mgr. Daniela Čeplíková ako organizátor Podujatí, v súvislosti s predajom Vstupeniek v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny/mailový kontakt, príp. titul, dátum narodenia,  a to na účely poskytnutia konkrétnej služby, správy záväzkovo-právnych vzťahov majiteľov vstupeniek a organizátora podujatí, a  na marketingové účely organizátora podujatí. Informácie poskytnuté organizátorovi prostredníctvom objednávkového formulára nebudú ďalej poskytované tretím osobám. Organizátor ich použije iba pre vlastnú potrebu v zmysle zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov k zlepšeniu a spravovaniu svojich služieb, k obchodným a marketingovým účelom firmy.

6.2. Zakúpením vstupenky udeľuje majiteľ vstupenky v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti organizátorovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov na vyššie uvedené účely. Práva majiteľa vstupenky podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

6.3.Organizátor sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 22 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

6.4. Zakúpením Vstupenky a tiež jej predložením pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora.

 

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu objednaním vstupenky.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Topoľčanoch, dňa 30. 08. 2015

 

Košík 0 ks 0,00 €
Počet kusov: 0
Cena s DPH: 0,00 €

Produkt bol pridaný do vášho košíka

Navrch stránky